Sådan sænker du dine fjernvarmeudgifter

Spar på fjernvarmenDer findes forskellige typer vvs automatik, der kan hjælpe med til at nedsætte varmeudgifterne ved direkte tilsluttede vvs anlæg. Afregning for varmeforbruget på en del af disse anlæg sker ved at måle den vandmængde, der løber tilbage til varmeværket. Der bliver således afregnet efter, hvor mange m3 vand der bruges – og ikke efter energiforbruget. I sådanne vvs anlæg er det derfor til brugerens fordel at afkøle vandet mest muligt. Hvis afkølingen er 30°C (f.eks. fra 82°C til 52°C), udnyttes ca. 35 kWh pr. m3 vand. Kan der derimod opnås en afkøling på 50°C, vil der blive udnyttet ca. 58 kWh pr. m3 vand, en forskel på over 65 procent.

Da prisen pr. m3 vand i begge tilfælde er den samme, er det en stor økonomisk fordel at holde returvandstemperaturen så lav som muligt.  For at opnå dette, kan der monteres specielle termostatventiler, såkaldte termostatiske returventiler. Returventilerne er anbragt på returrøret fra de enkelte radiatorer og regulerer efter temperaturen på vandet, der løber igennem dem. Dvs. at de først åbner for returvandet, når dette er kølet af til en fastsat temperatur. De må derfor ikke forveksles med de almindeligt kendte radiatortermostatventilen  der regulerer efter rumtemperaturen. For at få mest muligt varme ud af vandet, der passerer igennem radiatoren (størst mulig afkøling), er det samtidig nødvendigt, at radiatoranlægget er dimensioneret til stor afkøling. Alle returtermostater indstilles til nogenlunde samme afkøling over alle radiatorerne.

Yderligere besparelser

Hvis der ønskes yderligere energibesparelser på anlægget, kan det overvejes at få monteret yderligere en termostatisk returventil på den fælles returledning fra alle radiatorer. Denne termostat indstilles f.eks. på  40°C og vil sikre, at returvandet ikke returneres til varmeværket, før temperaturen er under 40°C. Den sikrer således mod fejlindstilling af returventilerne på radiatorerne. Det skal understreges, at det før montering bør sikres, at fjernvarmeværket ikke har indvendinger imod installation af styringsautomatik. Der kan være særlige forhold, der gør, at varmeværket vil finde den valgte automatik uhensigtsmæssig.

TD-regulator

TD-regulatorens (TrykDifferens-regulator) opgave er at forhindre, at fjernvarmevandet løber for hurtigt igennem radiatorer og varmtvandsbeholder. På anlæg med afregning efter vandmængdeforbrug ville det resultere i en ringe afkøling af fjernvarmevandet og en meget stor varmeregning. TD-regulatoren skal altså indstilles, så man opnår den optimale vandhastighed/afkøling. På anlæg med shunt og pumpe er der flere muligheder for en endnu mere energiøkonomisk udnyttelse af fjernvarmen, og fjernvarmeværket vil altid være behjælpelig med en omfattende rådgivning.

Indirekte opvarmede anlæg

I denne type anlæg kommer fjernvarmevandet fra værket ikke ind i husets radiatorer. Varmen i fjernvarmevandet overføres derimod til vandet i husets vvs varmeanlæg via en varmeveksler. Dvs. at husets varmeanlæg er helt separeret fra værkets ledninger og kan sammenlignes med et varmeanlæg opvarmet af en kedel. Ud over veksleren skal der derfor være en vvs ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe og varmtvandsbeholder eller vvs varmeveksler. Disse anlæg kan styres med de samme former for automatik som f.eks. oliefyret:

  • Radiatortermostater
  • Pumpestyring via rumtermostat med tidsstyring, der kan være en rimelig god styring, men på nogle typer anlæg er det uegnet
  • Klimastyret varmeregulering, der er den mest effektive type, kan installeres på  alle anlæg

Opvarmning af brugsvand

I de fleste områder i Danmark bør temperaturen på det varme brugsvand ikke overskride 60°C, da kalkudfældning fra det opvarmede vand stiger stærkt ved højere temperatur.  Dette medfører kalkafsætning i vvs varmtvandsbeholderen og dermed dårlig varmeovergang. Kalklaget isolerer simpelthen, så varmeoverføringen forringes.  l radiatorerne er det samme vandmængde, der cirkulerer hele tiden. Der bliver ikke tilført frisk vand, og kalkudfældningen bliver ikke kritisk. Også af hensyn til skoldningsfare er det  hensigtsmæssigt at begrænse brugsvandstemperaturen. Varmtvandsbeholdere har en stor overflade og er typisk i brug året rundt. De bør derfor være virkeligt velisolerede for at minimere varmetabet. Typiske vvs beholderstørrelser er fra ca. 80 til 200 liter. En professionel blikkenslager fra fx Amager kan hurtigt og billigt gennemgå dit vvs anlæg og finde besparelser, der luner i varmeregnskabet.